Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ775452/2023 – ΦΕΚ 5269/Β/30-8-2023

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ/71184/1.8.2023 υπουργικής απόφασης «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές» (Β’ 4933).