Υπουργική Απόφαση Α.1127/2023 – ΦΕΚ 5141/Β/21-8-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1115/2023 (Β’ 4779) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.