Υπουργική Απόφαση 57840 οικ. Φ.109.1/2018 – ΦΕΚ 5505/Β/10-12-2018

Τροποποίηση της 9670 οικ. Φ.109.1/14-05-2007 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)»(Β’ 842)».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
γ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
δ. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
2. Την αριθμ. 8000/1/2018/53-α’/20-06-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
3. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 44 της αριθμ. 9670 οικ. Φ.109.1/14-05-2007
απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)» (Β’ 842), προστίθεται παράγραφος 2, ως ακολούθως:
«2. Για τους υποψηφίους που υπηρετούν ήδη στις Ε.Μ.Α.Κ, κατά τη δημοσίευση του παρόντος και οι οποίοι είναι επιλέξιμοι, ανεξαρτήτως του βαθμού που φέρουν, δεν υφίσταται όριο ηλικίας».
2. Στο άρθρο 57 της αριθμ. 9670 οικ. Φ. 109.1/14-05-2007 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)» (Β’ 842), προστίθεται παράγραφος 2, ως ακολούθως:
«2. Το όριο ηλικίας για τους υποψηφίους που υπηρετούν ήδη στις Ε.Μ.Α.Κ, κατά τη δημοσίευση του παρόντος και οι οποίοι είναι επιλέξιμοι, ανεξαρτήτως του βαθμού που φέρουν, είναι τα σαράντα πέντε (45) έτη».
 
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018
 
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.