Υπουργική Απόφαση 36197 οικ.Φ.105.6/2019 – ΦΕΚ 2435/Β/20-6-2019

Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους 798 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (Α’ 176).
β. Του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης» (Α’ 143).
γ. Του ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
δ. Του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 61).
ε. Του άρθρου 23 του π.δ. 210/92 «Κωδικοποίηση διατάξεων π.δ. του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 99). στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». (Α’ 98).
ζ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α’ 167).
η. Του άρθρου 1 του π.δ. 86/29-8-2018 (Α’ 159) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
θ. Του π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ι. Την 2/1757/0026/10-01-2017 (Β’17) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας».
2.Την 24260 οικ. Φ.300.2/17-04-2019 απόφαση Α.Π.Σ. «Διορισμός οκτακοσίων εβδομήντα έξι (876) επιτυχόντων-επιλαχόντων υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» (Γ’26).
3.Την αριθμ. 8000/1/2019/53α/12062019 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
4.Την 2/41281/762019 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Μεταβολές Εκτελουμένου Προϋπολογισμού».
5.Το γεγονός ότι οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, συνολικού αριθμού 798 ατόμων, που προσελήφθησαν με την προαναφερόμενη Διαταγή, υποχρεούνται λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου και των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, να απασχολούνται υπερωριακά, να εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019, αποφασίζουμε:
1.Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των 798 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, ανά εξάμηνο, έως και 31/12/2019, ως ακολούθως:
α. Μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης για το 1ο εξάμηνο του 2019.
β. Μέχρι τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (384) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης για το 2ο εξάμηνο του 2019.
(416 ώρες χ 798 άτομα: σύνολο 331.968 ώρες)
2.Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, των 798 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, έως και 31/12/2019, ως ακολούθως:
α. Μέχρι δέκα έξι (16) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης για το 1ο εξάμηνο του 2019.
β. Μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης για το 2ο εξάμηνο του 2019.
(208 ώρες χ 798 άτομα: σύνολο 165.984 ώρες για 798 άτομα).
3.Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, των 798 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, έως και 31/12/2019 ως ακολούθως:
α1. Μέχρι έξι (6) ώρες συνολικά ο καθένας, για απογευματινή εργασία για το 1ο εξάμηνο του 2019.
α2. Μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ώρες συνολικά ο καθένας, για απογευματινή εργασία για το 2ο εξάμηνο του 2019.
β1. Μέχρι έξι (6) ώρες συνολικά ο καθένας, για νυχτερινή εργασία για το 1ο εξάμηνο του 2019.
β2. Μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ώρες συνολικά ο καθένας, για νυχτερινή εργασία για το 2ο εξάμηνο του 2019.
γ1. Μέχρι τέσσερις (4) ώρες συνολικά ο καθένας, για απογευματινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας για το 1ο εξάμηνο του 2019.
γ2. Μέχρι πενήντα (50) ώρες συνολικά ο καθένας, για απογευματινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2019.
δ1. Μέχρι τέσσερις (4) ώρες συνολικά ο καθένας, για νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας για το 1ο εξάμηνο του 2019.
δ2. Μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά ο καθένας, για νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2019. (260 ώρες χ 798 άτομα: σύνολο 207.480).
4.Ο συνολικός αριθμός ωρών για 798 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που θα απασχοληθούν υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα, ανέρχεται σε 705.432 ώρες για όλο το 2019.
5.Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων, μέχρι 705.432 ώρες συνολικά για 798 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ανέρχονται στο ποσό των 2.432.512,33 € και θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό εξόδων για το έτος 2019 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Ε.Φ. 1043.202.0000000) υπό Α.Λ.Ε. 2120202001 και 2120201001, κατόπιν αναπροσαρμογής των πιστώσεων σύμφωνα με το αριθμ. 2/41281/07062019 έγγραφο Γ.Λ.Κ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019
 
 
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.