Υπουργική Απόφαση 21829 οικ. Φ.109.1/2019 – ΦΕΚ 1446/Β/24-4-2019

Εκπαίδευση οκτακοσίων εβδομήντα έξι (876) Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης επιτυχόντων-επιλαχόντων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α’ 61).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4579/2018 «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατώνπροσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις» (Α’ 201).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
γ. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α’ 167).
δ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
ε. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
στ. Της υπ’ αριθμ. οικ. 178/2102018 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Αικατερίνη Παπακώστα Σιδηροπούλου» (Β’ 4481).
2.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24260 οικ.Φ.300.2/1742019 απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός οκτακοσίων εβδομήντα έξι (876) επιτυχόντων επιλαχόντων υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» (Γ’ 623).
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, από αυτή που αφορά στη γραφική ύλη και ανέρχεται στο ύψος των 3.504,00 € και επιβαρύνει τον αναλυτικό λογαριασμό εξόδων 2410201001 του εκτελούμενου Προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) του Ε.Φ. 1043.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας». Η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει τα δεσμευτικά όρια του ν. 4549/2018 (Α’ 105) Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Τόπος εκπαίδευσης
1.Ως τόπος πραγματοποίησης της εκπαίδευσης των οκτακοσίων εβδομήντα έξι (876) Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, επιτυχόντωνεπιλαχόντων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α’ 61), ορίζονται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, στα οποία τοποθετούνται μετά την πρόσληψή τους βάσει των οριζομένων στο εδάφιο δ’ της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α’ 61).
2.Με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. καθορίζονται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια που λειτουργούν ως παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, χώροι εκπαίδευσης για τους εν λόγω Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
 
Άρθρο 2
Χρόνος εκπαίδευσης
1.Η εκπαίδευση στην οποία υποβάλλονται οι οκτακόσιοι εβδομήντα έξι (876) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης είναι θεωρητική και πρακτική, πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στους χώρους εκπαίδευσης του άρθρου 1 και διαρκεί έως δύο (2) μήνες.
2.Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης ο οποίος κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου απουσιάζει αυθαίρετα περισσότερο από πέντε (5) ημέρες συνέχεια ή τμηματικά, αποκλείεται από τη συνέχιση της φοίτησης και αποβάλλεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
3.Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος θα απουσιάσει από την εκπαίδευση, συνέχεια ή τμηματικά, για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας ή ειδικά για τις Πυροσβέστριες Πενταετούς Υποχρέωσης λόγω κύησης, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το 1/3 της συνολικής εκπαίδευσης, διακόπτεται η φοίτησή του και επανέρχεται για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε τόπο, χρόνο και με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
 
Άρθρο 3
Εκπαιδευτικά προγράμματα-Διδασκόμενα μαθήματα
1.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης καθορίζονται από το αρμόδιο γραφείο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Την ευθύνη και την εποπτεία της πραγματοποιούμενης εκπαίδευσης έχουν οι Διοικητές των Υπηρεσιών και οι Προϊστάμενοι των Κλιμακίων, που λειτουργούν ως χώροι εκπαίδευσης.
2.Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
α) 1. Πυροσβεστική Νομοθεσία.
2.Πυροσβεστική Τέχνη.
3.Κανονισμός Ασκήσεων (Θεωρητικά Πρακτικά)
4.Μηχανολογία αυτοκινήτου (Θεωρητικά Οδήγηση αυτοκινήτου Χειρισμός)
5.Στοιχεία Οικοδομικής
6.Στοιχεία Χημείας
7.Στοιχεία Φυσικής
Τα ανωτέρω μαθήματα εξετάζονται γραπτώς, πλην του πρακτικού μέρους του Κανονισμού Ασκήσεων και της Οδήγησης και του Χειρισμού Αυτοκινήτου για τα οποία προβλέπεται πρακτική εξέταση.
β) 1. Διασώσεις
2.Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης Ανελκυστήρες.
3.Υγιεινή Α’ Βοήθειες
4.Σωματική Αγωγή Αθλητισμός
Στα προαναφερόμενα μαθήματα οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε πρακτική εξέταση.
3. Πλέον των ανωτέρω είναι δυνατή η διδασκαλία άλλων θεματικών ενοτήτων συναφών με τις δραστηριότητες και τα αντικείμενα του Πυροσβεστικού Σώματος με τη μορφή διαλέξεων.
 
Άρθρο 4
Διαδικασία αξιολόγησης
1.Με το πέρας της εκπαίδευσης οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση, ανάλογα με το είδος της εξέτασης που προβλέπεται για κάθε διδασκόμενο μάθημα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσης.
Η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται σε χρόνο ενενήντα (90) λεπτών, με τη μέθοδο των ερωτημάτων πολλαπλών επιλογών (multiple choice) αποτελούμενη από εξήντα (60) ερωτήσειςθέματα. Η κάθε σωστή απάντηση στις ερωτήσεις βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες για να θεωρηθεί επιτυχής η γραπτή εξέταση. Τα θέματα και οι απαντήσεις τους συντάσσονται από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από αντίστοιχους καθηγητές αυτής. Η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται στα κατά τόπους παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τα γραπτά αποστέλλονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία για βαθμολόγηση από την πενταμελή επιτροπή σύνταξης των θεμάτων. Η εξέταση στην πρακτική εκπαίδευση θα γίνει στις αντίστοιχες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν οριστεί με την απόφαση Αρχηγού της παρ. 2 του άρθρου 1 και θα αφορά και τους εκπαιδευόμενους στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια υπαγωγής τους. Στην πρακτική εκπαίδευση οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ. και αποτελείται από τον Διοικητή ή Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή τον Προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου που λειτουργούν ως χώροι εκπαίδευσης, τον Προϊστάμενο κινήσεως ή τον αναπληρωτή αυτού, καθώς και έναν Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν. Η κλίμακα βαθμολόγησης θα είναι μηδέν (0) ως τριάντα (30) και ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες για να θεωρηθεί επιτυχής η πρακτική εξέταση.
2.Η συνολική βαθμολογία των εκπαιδευόμενων προκύπτει από το άθροισμα της επιμέρους βαθμολογίας που συγκεντρώνουν στην γραπτή και πρακτική εξέταση. Θεωρείται ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση όσοι συγκεντρώνουν τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) μονάδες και στα δύο είδη εξέτασης ενώ όσοι συγκεντρώνουν λιγότερες από σαράντα πέντε (45) μονάδες θεωρούνται ότι απέτυχαν στην εκπαίδευση.
3.Ενστάσεις για το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν γίνονται δεκτές. Με το πέρας της διαδικασίας και για την κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά με βάση την τελική βαθμολογία τους η ανωτέρω πενταμελής επιτροπή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, τους οποίους υποβάλλει στο γραφείο εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
4.Ο πίνακας των επιτυχόντων κυρώνεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αποβάλλονται από την εκπαίδευση όσοι απέτυχαν σε αυτήν.
5.Σε περίπτωση απουσίας Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης από τη διαδικασία εξέτασης για λόγους υγείας η ανωτέρας βίας, η εξέταση του πραγματοποιείται μόλις παύσει το κώλυμα, σε χρόνο που ορίζει ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αφού εξετάσει και διαπιστώσει τη βασιμότητα του κωλύματος που συνιστά λόγο εξαίρεσης.
 
Άρθρο 5
Καθορισμός σειράς αποφοίτησης
Η σειρά αρχαιότητας των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης καθορίζεται, με βάση τη σειρά αποφοίτησής τους από τη Πυροσβεστική Ακαδημία, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολογία τους στην γραπτή και στην πρακτική εξέταση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αρχαιότερος είναι αυτός που συγκεντρώνει μεγαλύτερη βαθμολογία στην Πυροσβεστική Τέχνη, σε νέα ισοβαθμία στη Χημεία και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας στην Πυροσβεστική Νομοθεσία. Αν προκύψει και νέα ισοβαθμία, προηγείται ο έχων την μεγαλύτερη προϋπηρεσία και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η αρχαιότητα προκύπτει από κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.
 
Άρθρο 6
Λοιπά ρυθμιζόμενα θέματα
1.Στους εκπαιδευόμενους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν παρέχεται σίτιση.
2.Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται με διαταγή του Υπαρχηγού Υποστήριξης. Με την ίδια διαταγή ειδοποιούνται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης να μεταβούν στις Υπηρεσίες ή στα Κλιμάκια, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση τους.
3.Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης κατά τη φοίτησή τους, υπάγονται στις σχετικές με τη πειθαρχία διατάξεις των νόμων και κανονισμών που διέπουν το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι προβλεπόμενες από το π.δ. 210/1992 (Α’ 99) και το ν.δ. 935/1971 (A’ 149), εκτός από την ποινή της αργίας η οποία δεν επιβάλλεται στους σπουδαστές.
 
Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2019
 
 
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.