Ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Αρ.Πρωτ. :103

Αθήνα, 01.11.2022

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Θέμα: «Ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.».

Συνάδελφοι,
Με το άρθρο 78 του Ν.4985/27-10-2022 θεσμοθετήθηκε και για τους Πυροσβεστικούς υπάλληλους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια, με τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής υπηρεσίας (μετοχικής σχέσης), καθώς για τους αστυνομικούς υπάλληλους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Ταμείου, η διάταξη αυτή ίσχυε από το έτος 2014 (άρθρο 9 ν.4239/2014).
Η εξέλιξη αυτή επήλθε κατόπιν ενεργειών της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., η οποία με το υπ. αριθ. 116/1-6-2020 έγγραφό της είχε επισημάνει στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α την αδικία που υπήρχε στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους μετόχους του, οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι δεν είχαν αυτό το δικαίωμα.
Η ψήφιση της διάταξης αυτής αποτελεί θετική εξέλιξη, αλλά όχι ικανοποιητική, καθώς αφορά επί το πλείστον τους υπαλλήλους των μελλοντικών γενιών, οι οποίοι έχουν προσληφθεί από το έτος 2016 και εφ εξής, όπως και ελαχίστους υπαλλήλους που έχουν παραμείνει στο Π.Σ. οι οποίοι έχουν προσληφθεί το έτος 1987 και συμπληρώνουν τα 35 έτη υπηρεσίας στο τέλος του έτους 2022. Για τους υπόλοιπους συναδέλφους επί της ουσίας δεν τυγχάνει εφαρμογής, λόγω της υψηλής ηλικίας που είχαν κατά την πρόσληψης τους και των ηλικιακών ορίων αυτεπάγγελτης αποστρατείας που ισχύουν στο Π.Σ..
Η Ομοσπονδία μας είχε εξαρχής διαπιστώσει το πρόβλημα αυτό, καθώς για τους μετόχους της Ελληνικής Αστυνομίας στο Ταμείο η όμοια διάταξη που ισχύει εφαρμόζεται και παράγει αποτελέσματα κανονικότατα, καθώς προσλαμβάνονται μέσω Πανελλήνιων από το έτος 1996 (Ν.2226/1994) και έχουν υψηλά ηλικιακά όρια αυτεπάγγελτης συνταξιοδότησης, σε αντίθεση με τους μετόχους του Πυροσβεστικού Σώματος στο Ταμείο οι οποίοι προσλαμβάνονται μέσω Πανελλήνιων από το έτος 2016 και σε συνδυασμό με τα διαφορετικά ηλικιακά όρια αυτεπάγγελτης αποστρατείας που ισχύουν στο Π.Σ., η ψήφισή της διάταξης δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων δεν επιφέρει τις ίδιες ευκαιρίες και δικαιώματα στους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ..
Για τον λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. διαθέτει οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια (άρθρο 94 Ν.3655/2008, τροπ. Ν.4760/20) και κατά συνέπεια οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση αφορά αυτόν και τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους μετόχους του, δεν επηρεάζει τους λοιπούς Τομείς Προνοίας της ΕΛ.ΑΣ. στο Ταμείο, η Ομοσπονδία μας, με την συμφωνη γνώμη του Α.Π.Σ. κατέβαλε προσπάθειες για προώθηση μεταβατικής διάταξης σύμφωνα με την οποία, οι μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Υπάλληλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α με πρόσληψη μέχρι το έτος 2001 που συμπληρώνουν τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας καθώς και οι μέτοχοι του Τομέα με πρόσληψη από το έτος 2002 μέχρι και το έτος 2015 που συμπληρώνουν τρία (33) έτη πραγματικής υπηρεσίας να δύναται να αιτηθούν τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το Πυροσβεστικό Σώμα.
Όμως, το Δ.Σ του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με το υπ’ αριθ.17.2/10-5-2021 (ΑΔΑ:ΨΡΧΔΟΡΡΞ-6ΛΞ) απόφαση του, καταψήφισε με ψήφους 9 έναντι 2, την μεταβατική διάταξη αυτή, μειοψηφούντων των δύο (2) εκπροσώπων του Π.Σ. στην συνεδρίαση. Με την εξέλιξη αυτή καταδεικνύεται έμπρακτα η ισχνή μειοψηφία του Πυροσβεστικού Σώματος στο Δ.Σ του Ταμείου, ειδικά με την ψήφιση του Ν.4760/2020 με τον οποίο προστέθηκαν δύο ακόμη αιρετά μέλη σε αυτό από συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΕΛ.ΑΣ, μεταβάλλοντας τους συσχετισμούς μεταξύ των δύο Σωμάτων στη Διοίκηση των Ταμείου.
Συνάδελφοι,
Η ψήφιση τα ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης αποτελεί σαφώς μία θετική εξέλιξη, αλλά όχι ικανοποιητική, καθώς δεν τυγχάνει εφαρμογής σε όλους τους συναδέλφους και για τον λόγο αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα που θα καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις συναδέλφων.
Η Ομοσπονδία μας προασπίζοντας τα συμφέροντα των συναδέλφων, εντοπίζει και αναδεικνύει τα προβλήματα που υπάρχουν προκειμένου να βρεθούν λύσεις, καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις και αγωνίζεται για την υλοποίηση τους, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

The post Ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. appeared first on Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

Read More