Προεδρικό Διάταγμα 53/2018 – ΦΕΚ 100/Α/11-6-2018

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α΄ 82).
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Το Π.Δ.59/2009 – ΦΕΚ 82/Α/29-5-2009 , όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.53/2018 – ΦΕΚ 100/Α/11-6-2018 και Π.Δ. 79/2016 – ΦΕΚ 144/Α/5-8-2016 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 45/2020 – ΦΕΚ 100/Α/23-5-2020
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 10Α του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως προστέθηκε με την παρ. 2
του άρθρου δεύτερου του ν. 3547/2007 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας –
Ερζεγοβίνης για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος των κρατών τους και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής αυτής» (Α΄ 67).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
γ. Του π.δ/τος 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
δ. Της αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (B΄ 3671).
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη, όπως προκύπτει από την αριθμ. 8000/1/2018/10-α΄/02.03.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Την αριθμ. 78/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
1. Μετά την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 59/2009 (Α΄ 82), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως ακολούθως:
«γ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι, κατά προτεραιότητα:
γα. Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένου από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)] επί τύπων AS-332 ή ΒΚ-117, έστω και αν αυτή δεν είναι σε ισχύ, εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία δύο χιλιάδων (2.000) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε δικινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1 και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων.
γβ. Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένου από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έστω και εάν δεν έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)] επί τύπων AS-332 ή ΒΚ-117,
εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία δύο χιλιάδων (2.000) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε δικινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνήτες Κ1, και πενήντα (50) ώρες νυχτερινών πτήσεων».
2. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 59/2009 (Α΄ 82), αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄ αντίστοιχα.
 
Άρθρο 2
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018
 
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.