Προεδρικό Διάταγμα 38/2020 – ΦΕΚ 73/Α/26-3-2020

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α 62).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την αριθμ. ΓΔΟΥΕΣ/4/9/24-2-2020 Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την αριθμ. 64/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Τροποποιούμενες διατάξεις
1. Το α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα προσλαμβάνονται, κατ΄ έτος, για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους».
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«β. Να μην έχουν υπερβεί οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Α΄ το 40ο έτος της ηλικίας τους και οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β΄ το 45ο έτος, αντίστοιχα, κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού. Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης».
3. Το α΄ εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των πυροσβεστικών υπαλλήλων και ιδίως στην πρόληψη-καταστολή δασικών πυρκαγιών, στις διασώσεις, στην επάνδρωση Πεζοπόρων και
Αερομεταφερόμενων Τμημάτων και στη στελέχωση πυροφυλακίων».
4. Το β΄ εδάφιο της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής εκτελούν ανάλογα καθήκοντα με αυτά των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων και όταν απαιτείται, ασκούν και τα λοιπά πυροσβεστικά καθήκοντα της κατηγορίας Α».
5. Το α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«1. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου σε προσωπικό, εκδίδεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι από όλη τη χώρα».
6. Το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Στην προκήρυξη αναφέρεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων από κάθε κατηγορία σε κάθε Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.), τα απαιτούμενα προσόντα, ο τόπος και τα όργανα παραλαβής των δικαιολογητικών, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το είδος της σύμβασης τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
7. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Κάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών για τις υπολειπόμενες αντιπυρικές περιόδους μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από τη διενέργεια του διαγωνισμού».
8. Τα α΄ και β΄ εδάφια του άρθρου 4 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιούνται ως ακολούθως:
«Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για μια μόνο κατηγορία, στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. που επιθυμούν. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στην εν λόγω ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. και εντός των τασσόμενων σε αυτή προθεσμιών, μετά την παρέλευση των οποίων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:».
9. Η περίπτωση α.1 του άρθρου 4 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Αίτηση συμμετοχής εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας».
10. Η περίπτωση β.1 του άρθρου 4 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και άνω, στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της καθώς και η εκδούσα Αρχή. Άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα, πρέπει να είναι μεταφρασμένες, να ισχύουν στην Ελλάδα και να προκύπτει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η αντιστοιχία τους με τις ισχύουσες ελληνικές άδειες οδήγησης. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη διαδικασία για έκδοση άδειας οδήγησης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας (θεωρητική και πρακτική εξέταση) με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν την αιτία της μη υποβολής της, με την επισήμανση ότι οφείλουν να την προσκομίσουν όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, όχι όμως πέραν της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης».
11. Η περίπτωση γ.2 του άρθρου 4 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης, συνυποβάλλοντας σχετικές βεβαιώσεις».
12. Στο άρθρο 4 του π.δ 36/2019 (Α΄62) προστίθεται παρ. 8 ως ακολούθως:
«8. Φωτοαντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) Ειδικού Δασικής Προστασίας».
13. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Σε κάθε μία από τις οριζόμενες στην προκήρυξη ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. συνιστάται από τον οικείο Διοικητή τριμελής Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών, αποτελούμενη από πυροσβεστικούς υπαλλήλους της δικαιοδοσίας του, της οποίας Πρόεδρος ορίζεται Αξιωματικός, με έργο την παραλαβή αυτών».
14. Η παρ. 2α του άρθρου 5 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«α. Παραλαμβάνουν από τους υποψηφίους συμπληρωμένη ιδιοχείρως την αίτηση συμμετοχής και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά».
15. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. συγκροτείται χωριστά για κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.ΠΥ. Επιτροπή Πρόσληψης, αποτελούμενη από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων αυτής, με τουλάχιστον έναν ανώτερο Αξιωματικό, στην οποία Πρόεδρος είναι ο αρχαιότερος και Γραμματέας ο νεώτερος».
16. Το α΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Η Επιτροπή Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. παραλαμβάνει από τις οικείες Επιτροπές Παραλαβής δικαιολογητικών τις αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:».
17. Η περ. γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«γ. Συντάσσει, ανά κατηγορία, πίνακες επιτυχόντων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από τον υπολογισμό μορίων, καταχωρώντας αναλυτικά τις βαθμολογίες ανά κριτήριο και τη συνολική βαθμολογία».
18. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ».
19. Η περ. ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«ε. Συντάσσει, μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 7, αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία υποψηφίων, υπογράφει και υποβάλλει τους ανωτέρω πίνακες, με μέριμνα του Προέδρου της, στο Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ. ΠΥ.Δ.) για κύρωση. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www. fire service, gr) και σε έντυπη μορφή στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ».
20. Η περ. ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως ακολούθως:
«ια. Συντάσσει πίνακες προσλαμβανόμενων ανά κατηγορία, οι οποίοι αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice.gr) και σε έντυπη μορφή στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν ή ΔΙ.Π.Υ.».
21. Το άρθρο 8 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 8 – Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων
1. Για την κατάταξη των υποψηφίων ανά σειρά επιτυχίας, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Πρόσληψης τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται ως ακολούθως:
α) 50 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή ως έφεδρος αξιωματικός ή στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά.
β) 20 μόρια στον υποψήφιο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄, εφόσον διαθέτει και επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄,
γ) 30 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984,
δ) 25 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, 20 μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, 15 μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και 10 μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Αν στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός κριτήρια προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων.
ε) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη στο Π.Σ. για κάθε αντιπυρική περίοδο.
στ) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που έχει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη συνολικά.
ζ) 20 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που είναι μακροχρόνια άνεργος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
η) 10 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που διαθέτει δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) Ειδικού Δασικής Προστασίας.
2. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Σε περίπτωση ισοβαθμίας δυο ή και περισσότερων υποψηφίων επιλέγεται σύμφωνα με τα παρακάτω κατά σειρά κριτήρια: α. εκείνος που έχει υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά,
β. εκείνος που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις, γ. εκείνος που έχει υπηρετήσει ως έφεδρος αξιωματικός, δ. ο ασκών την επιμέλεια γονέας με τα περισσότερα ανήλικα παιδιά ε. ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Πρόσληψης, παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων».
22. Το α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως εξής:
«1. H οικεία ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. πρόσληψης, με μέριμνα του Διοικητή αυτής, αναζητά αυτεπάγγελτα για τους επιλεγόμενους για πρόσληψη υποψηφίους τα εξής
δικαιολογητικά:»
23. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως εξής:
«γ. Απολυτήριο τίτλο σπουδών και, εφόσον διαθέτουν, δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ειδικού Δασικής Προστασίας».
24. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως εξής:
«3. Η οδηγική ικανότητα των επιλεγόμενων για πρόσληψη υποψηφίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ διαπιστώνεται από την οικεία Υπηρεσία, με μέριμνα του Διοικητή, μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι μη ικανοί θεωρούνται αποτυχόντες και διαγράφονται από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων».
25. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως εξής:
«4. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητή της προσλαμβάνουσας ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. Στην απόφαση πρόσληψης αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου, η Υπηρεσία τοποθέτησης, το είδος της εργασιακής σχέσης και η χρονική διάρκεια της σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι με μέριμνα του Διοικητή της ΔΙ.Π.Υ.Ν ή ΔΙ.Π.Υ. καλούνται για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προ της οποίας υποχρεούνται κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας βάσει των συλλεχθέντων μορίων, να επιλέξουν, εκ των ορισθεισών προς κάλυψη θέσεων, Υπηρεσία τοποθέτησης εντός Νομού. Η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται εφόσον ο προσλαμβανόμενος δεν αποδέχεται αυτή ρητά ή σιωπηρά με την παρέλευση της προθεσμίας για υπογραφή της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται σε εκπαίδευση, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.».
26. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) καταργείται και οι επόμενες αναριθμούνται σε 5, 6 και 7.
27. Η παρ. 6 (νυν 5) του άρθρου 9 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των θέσεων που ανακοινώθηκαν σε ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ., λόγω μη προσέλευσης υποψηφίων, οι υπόλοιπες θέσεις δύναται να συμπληρώνονται από επιτυχόντες – επιλαχόντες (της ίδιας κατηγορίας με βάση τα μόριά τους), κατόπιν διενέργειας πανελλαδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταξύ των επιτυχόντων – επιλαχόντων του διαγωνισμού».
28. Η παρ. 8 (νυν 7) του άρθρου 9 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως εξής:
«8. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δικαίωμα να παραπέμψει ενώπιον της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής κάθε πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, ύστερα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων, για να κρίνει την σωματική και ψυχική του υγεία, όταν συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι».
29. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως εξής:
«3. Η ανακοίνωση της λύσης της σύμβασης ενεργείται με απόφαση του Διοικητή της ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. πρόσληψης, ο οποίος προβαίνει και σε όλες τις απαραίτητες προς τις αρμόδιες αρχές ενέργειες».
30. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62) τροποποιείται ως εξής:
«1. Για κάθε πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο αρχαιότερος Αξιωματικός της Υπηρεσίας τοποθέτησης και προκειμένου για Πεζοπόρο Τμήμα, ο επικεφαλής Αξιωματικός, συντάσσει αμέσως με τη λύση της σύμβασης πρόσληψής του, έκθεση υπηρεσιακής απόδοσης, η οποία λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τυχόν επαναπρόσληψή του από την ίδια ή άλλη Υπηρεσία του Σώματος. Στην έκθεση αυτή, στην οποία γνωματεύει ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τοποθέτησης, βαθμολογείται αιτιολογημένα η επαγγελματική απόδοση και ικανότητα του και προτείνεται η επαναπρόσληψή ή μη αυτού».
 
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο προσλαμβανόμενους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με αρχικό έτος πρόσληψης το 2019 και εξής.
 
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020
 
 
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.