Κύρωση και κοινοποίηση πινάκων ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ιδιωτών υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024

Κοινοποιούνται οι κυρωμένοι πίανκες ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ιδιωτών υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024.

Δείτε την Απόφαση Κύρωσης εδώ.

Ο πίνακας ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων εδώ.

Ο πίνακας ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων εδώ.

Ο πίνακας επιτυχόντα υποψηφίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης εδώ.