Κοινή Υπουργική Απόφαση 9158 οικ.Φ. 109.1/2019 – ΦΕΚ 1375/Β/22-4-2019

Ίδρυση Μηχανοκίνητου τμήματος στην 1η Ε.Μ.Α.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις», όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 73).
β. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98).
δ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α’ 167).
ε. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
στ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
ζ. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
η. Της Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
2.Την ανάγκη ενίσχυσης και περαιτέρω μέγιστης αξιοποίησης των υπηρεσιακών δυνατοτήτων της 1ης Ε.Μ.Α.Κ κατά τη διεξαγωγή του επιχειρησιακού της έργου, μέσω αύξησης του μηχανολογικού της εξοπλισμού και της ισχυροποίησης του μηχανισμού ταχείας κινητοποίησής της.
3.Την αριθμ. 8000/1/2019/16α/19-3-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
1.Ιδρύεται Μηχανοκίνητο τμήμα με έδρα την 1η Ε.Μ.Α.Κ. με την ονομασία «Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων» (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), που ως αποστολή έχει την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου μέσω της άμεσης κινητοποίησης με πυροσβεστικά οχήματα, υλικά και μέσα για την ταχεία αντιμετώπιση συμβάντων αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος ανά την Επικράτεια.
2.Το Μηχανοκίνητο Τμήμα τελεί σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και δράσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση κινητοποίησή του και η προώθησή του στα σημεία των συμβάντων για την παροχή συνδρομής στο πυροσβεστικό έργο της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
3.Η ως άνω υπηρεσία, της οποίας προΐσταται Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων, αποτελεί εξαρτημένη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος με αντίστοιχη διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία, υπαγόμενη στην 1η Ε.Μ.Α.Κ., στεγάζεται σε κατάλληλες πυροσβεστικές εγκαταστάσεις του Νομού Αττικής, κατανέμεται σε επιλεγμένους χώρους διασποράς, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και μετακινείται στις περιοχές επιχειρησιακής δράσης με αεροπορικά μέσα, όταν αυτό απαιτείται.
4.Οι θέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων στο Μηχανοκίνητο Τμήμα καλύπτονται εκ της υπάρχουσας οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και η στελέχωση του γίνεται από την υπηρετούσα δύναμη με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.
5.Ο αναγκαίος μηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπά υλικά και μέσα παρέχονται με ανακατανομή του υπάρχοντος διατιθεμένου στο σύνολο της Επικράτειας ή με ανάλογη διάθεση προερχόμενη από νέες προμήθειες.
6.Το Μηχανοκίνητο Τμήμα λειτουργεί υπό τις οδηγίες του επικεφαλής Αξιωματικού του Π.Σ. και συνεργάζεται στο πεδίο των επιχειρήσεων με τον επικεφαλής του συμβάντος και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής του.
7.Η διαδικασία ενεργοποίησης του Μηχανοκίνητου Τμήματος, ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων των υπηρετούντων σε αυτό, καθώς και λοιπά θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας του τμήματος γίνεται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.
 
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2019
 
 
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.