Κοινή Υπουργική Απόφαση 9157 οικ. Φ.109.1/2019 – ΦΕΚ 1524/Β/7-5-2019

Διαδικασία τοποθέτησης και υπηρεσιακής ένταξης του πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού στις δομές του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Του εδαφίου β’ της παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 73), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4579/2018 (Α’ 201).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
γ. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α’ 167).
δ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
ε. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
στ. Της Υ68/17-9-2018 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β’ 4085).
ζ. Της οικ. 178/2-10-2018 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Αικατερίνη Παπακώστα Σιδηροπούλου» (Β’ 4481).
2.Την αριθμ. 8000/1/2019/72στ’/19-3-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
1.Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.) εγκαθίσταται στις δομές του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.) σε χώρους που θα καλύπτουν τις λειτουργικές της ανάγκες, διατηρώντας τη διοικητική και ιεραρχική της αυτοτέλεια. Οι ιατροί της ΥΓ.Υ.Π.Σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους δικαιούχους περίθαλψης στο 251 Γ.Ν.Α., πλην των ιπτάμενων, υπό το υγειονομικό καθεστώς που διέπει τον καθένα εξ αυτών.
2.Με απόφαση Αρχηγού Π.Σ, μετά από πρόταση του Διευθυντή της ΥΓ.Υ.Π.Σ., Υγειονομικοί Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να διατεθούν για εκτέλεση υπηρεσίας και στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών και Πειραιά, προς εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.
 
Άρθρο 2
1.Οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι υπηρετούν στις δομές του 251 Γ.Ν.Α. δεν καταλαμβάνουν θέσεις Διευθυντών Τομέων, Κλινικών, Τμημάτων ή Εργαστηρίων του εν λόγω νοσηλευτικού ιδρύματος και διατηρούν την ιεραρχική και διοικητική τους αυτοτέλεια σύμφωνα με την ισχύουσα για το Π.Σ. νομοθεσία.
2.Οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμονται στις αντίστοιχες Κλινικές ή Τμήματα του 251 Γ.Ν.Α. με βάση την ιατρική τους ειδικότητα ή το επιστημονικό τους αντικείμενο.
3.Οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος φέρουν την προβλεπόμενη από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Σ. στολή και ακολουθούν το ωράριο εργασίας που ισχύει για τους Στρατιωτικούς Ιατρούς του 251 Γ.Ν.Α., λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία του Π.Σ.
 
Άρθρο 3
Πάσης φύσεως διοικητικά θέματα των Υγειονομικών Αξιωματικών και των πυροσβεστικών υπαλλήλων της ΥΓ.Υ.Π.Σ. και ιδίως αυτά που αφορούν σε άδειες, ημερήσιες αναπαύσεις, εκθέσεις ικανότητας και πειθαρχικό έλεγχο, ρυθμίζονται από το Διευθυντή της ΥΓ.Υ.Π.Σ., κατόπιν συντονισμού με το Διοικητή του 251 Γ.Ν.Α., και τηρεί στο αρχείο τους ατομικούς φακέλους όλων των Ιατρών της επικράτειας.
 
Άρθρο 4
Οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών, διεξαγωγής χειρουργικών επεμβάσεων και λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων, αναλόγως της ειδικότητας και του επιστημονικού αντικειμένου τους, μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των αντίστοιχων Κλινικών ή Τμημάτων ή Εργαστηρίων. Τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται από το Διοικητή του 251 Γ.Ν.Α., σύμφωνα με τα ισχύοντα για το στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό.
 
Άρθρο 5
Με απόφαση του Διοικητή του 251 Γ.Ν.Α. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της ΥΓ.Υ.Π.Σ., το διοικητικό πυροσβεστικό προσωπικό της Υγειονομικής Υπηρεσίας δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε άλλες διοικητικές θέσεις του Νοσοκομείου, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, διατηρώντας την διοικητική του υπαγωγή στην ΥΓ.Υ.Π.Σ.
 
Άρθρο 6
Το σύνολο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και κάθε άλλο υλικό της ΥΓ.Υ.Π.Σ. μεταφέρεται στο 251 Γ.Ν.Α. και διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση προς εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του 251 Γ.Ν.Α., διατηρώντας παράλληλα την κυριότητά του. Αρμόδιος για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση του ως άνω υλικού του Π.Σ. είναι ο Διευθυντής της ΥΓ.Υ.Π.Σ., ο οποίος δύναται να ορίσει αρμόδιο πυροσβεστικό υπάλληλο ως διαχειριστή αυτών.
 
Άρθρο 7
Τα ασθενοφόρα του Πυροσβεστικού Σώματος στελεχώνονται από πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
 
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
 
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.