Κοινή Υπουργική Απόφαση 59376 Φ. 501.34/2018 – ΦΕΚ 6045/Β/31-12-2018

Τροποποίηση της 80423 Φ.501.34/16-3-2018 (ΦΕΚ 1198/τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 127 παράγραφος Δ περίπτωση β του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α’).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 159 Α’).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 210/1992 (Α’ 99) «Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 143).
9. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, από το 2019 και για καθένα από τα επόμενα έτη, προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του λογαριασμού 2120205010, ύψους είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων (23.268.000,00 €) ευρώ ετησίως, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Ε.Φ. «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Πυροσβεστικό Σώμα» και θα αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις, τηρουμένων των ορίων του Μ.Π.Δ.Σ. Για το τρέχον έτος 2018, η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα» υπό Κ.Α.Ε. 0521 «Ειδική Αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες» ανέρχεται στο ύψος των τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.050.000,00 €) και θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 07-420
(μέσω ανακατανομής πιστώσεων εντός μείζονος κατηγορίας).
11. Την από 13-10-2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με αριθμ. 8000/1/2018/
68-α’/713-10-2018.
12. Την με αριθμ. 53467 Φ.514.2/10-9-2018 απόφαση αυξομείωσης πιστώσεων του Π/Υ Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
13. Την με αριθμ. 48538/10-12-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης 5.311.888,00 ευρώ σε βάρος του Ε.Φ. 07-420 υπό ΚΑΕ 0521 οικ. έτους 2018. (ΑΔΑ: 66ΤΙ46ΜΚ6Π-Ρ0Ζ), αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Το ανώτατο ετήσιο όριο ωρών νυκτερινής απασχόλησης για το Πυροσβεστικό Προσωπικό, από 01/01/2019 και εντεύθεν κατ’ έτος (1/1 – 31/12), όπως αυτό ορίστηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της αριθμ. 80423Φ.501.34/16-3-2018 (ΦΕΚ 1198/τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, τροποποιείται σε οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (8.400.000) ώρες. Ειδικά για το έτος 2018, το ανώτατο ετήσιο όριο ωρών νυκτερινής απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες ενενήντα τέσσερις (6.582.094) ώρες.
 
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 80423Φ.501.34/16-3-2018 (ΦΕΚ 1198/τ.Β’) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018
 
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.