Κοινή Υπουργική Απόφαση 129838 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ 4859/Β/14-9-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 118082ΕΞ2022/18.08.2022απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής

συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής την 19η Ιουλίου 2022» (Β’ 4417).