Κ.Υ.Α. για χορήγηση εκλογικού επιδόματος

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. της χορήγησης του εκλογικού επιδόματος, λόγω αυξημένης ετοιμότητας στο Πυροσβεστικό προσωπικό.
Tο τελικό ποσό που θα αφορά τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους θα είναι 200€ καθώς θα υπάρξει τροποποίηση της Κ.Υ.Α.
Η αποζημίωση για πρώτη φορά απαλλάσσεται από τις νόμιμες κρατήσεις και τη φορολογία εισοδήματος

Read More