Εξορθολογισμός λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Γίνεται γνωστό στους μετόχους του Ειδικού  Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ήτοι τους ασφαλισμένους της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής, ότι με το άρθρ.84 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α 25/09-02-2023), έχει τροποποιηθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού με εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του, με νέους όρους (εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις-δυσίατα νοσήματα-παθήσεις σε διατεταγμένη υπηρεσία κ.α.-βλ.σχετ.παρ.5 αρθ.84 του ν.5018/2023).

Κατόπιν αυτής της τροποποίησης, τα νέα αιτήματα θα εξετάζονται από το Ταμείο μας  μετά τη δημοσίευση της σχετικής Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί καθορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών για  τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και  την συμπλήρωση των οικείων φακέλων με αυτά.

Επισημαίνεται ότι, τα υποδείγματα των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα προς συμπλήρωση και υποβολή στην Υπηρεσία μας μαζί με τα λοιπά  δικαιολογητικά,   μετά την δημοσίευση της ως άνω Υ.Α περί καθορισμού αυτών και την έκδοση  σχετικής εγκυκλίου του Ταμείου μας.

O Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ασφάλισης Παροχών ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Θεόδωρος Κ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

Read MoreΤαμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας