Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2022

Με την υπ’αριθμ 55.21 από 22 Δεκεμβρίου 2021 πρακτικό – απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ΑΔΑ: ΩΧΔΛΟΡΡΞ-ΓΚ9) εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

<!–Απολογιστικό Υπόμνημα ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2020–>Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2022

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος

Read MoreΤαμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας