Ενημέρωση σχετικά με τον Ειδικό Λογαριασμό του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.)

Γίνεται γνωστό ότι με τη δημοσίευση του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α΄), στο άρθρο 84 «Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) – Τροποποίηση άρθρων 1, 3, 4 και 6 ν.826/1978», καθορίστηκαν οι δικαιούχοι καθώς και οι νέοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Ειδικότερα, με τα εν λόγω άρθρα:

α)  επανακαθορίστηκαν οι παροχές για κάθε κατηγορία μετόχων με συγκεκριμένα κριτήρια,

β)  εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι ασφαλίζονται στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων, και

γ) εντάσσονται προαιρετικά οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας  Πόλεων, οι οποίοι έχουν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα (10) έτη.

Μετά τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών χορήγησης της εν λόγω  οικονομικής ενίσχυσης του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωσή μας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος

Read MoreΤαμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας