Ενημέρωση Αστυνομικών σχετικά με τη χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ

Γίνεται γνωστό ότι για τη χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους ασφαλισμένους στο Ταμείο της πρώην Ελ. Χωροφυλακής (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ.), οι οποίοι έχουν λάβει δάνειο του στεγαστικού τομέα (αγοράς/βελτίωσης/επισκευής κλπ) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή/και από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (νυν Eurobank), το οποίο πλήρωναν μέσω της μισθοδοσίας τους, απαιτείται πιστοποιητικό αποδέσμευσης/δέσμευσης (κατά περίπτωση) από τον αντίστοιχο δανειστή/φορέα (Τ.Π.Δ./Eurobank).

Όσοι συνταξιοδοτούνται, με την έκδοση της συνταξιοδοτικής τους πράξης, μεριμνούν οι ίδιοι για την υποβολή αίτησης στους ανωτέρω φορείς.

Όσοι αιτούνται το εφάπαξ με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3655/2008 (35 έτη στην ενέργεια), απευθύνονται αρχικά στη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Μ. (Μισθοδοσία) για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, την οποία ακολούθως θα συνυποβάλουν στους ανωτέρω φορείς μαζί με την αίτησή τους για χορήγηση πιστοποιητικού αποδέσμευσης/δέσμευσης (κατά περίπτωση).

Εφιστάται η προσοχή, για την αναγραφή [ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ. ] στο πεδίο «φορέας που θα αποσταλεί», επί του εντύπου της σχετικής αίτησης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ
Ταξίαρχος

Read MoreΤαμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας