Έγκριση-χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών για το έτος 2022 από τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/43-β΄από 13-01-2022 (ΦΕΚ 174 τ. Β΄/24-01-2022) Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2022, ως ακολούθως:

Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) ύψους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00€).
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000,00€) και
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) ύψους τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00€).

Σήμερα  11/03/2022 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ταμείου μας και αποφασίστηκε ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης- χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) για το έτος 2022, των δικαιολογητικών καθώς και της διαδικασίας εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα εκδοθεί, εντός της επόμενης εβδομάδας, σχετική Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Έγκριση- χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2022 – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία θα διαβιβαστεί μέσω Police on Line και PSNET σε όλες τις Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών.

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) θα αναρτηθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου μας (www.tapasa.gr).

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος

Read MoreΤαμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας