Δάνεια εκτάκτων αναγκών μετόχων των Τομέων  Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ. & Τ.Π.Υ.Α.Π. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.-Εξάντληση πιστώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Γίνεται γνωστό στους μετόχους, ότι:

Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) έχουν εξαντληθεί, για το έτος 2022, με την υποβολή των αιτήσεων έως σήμερα. Για το λόγο αυτό, αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 10/11/2022 δεν θα εξεταστούν.
Για τους μετόχους του Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον Τομέα έως 10/11/2022 θα εισαχθούν προς έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου, ενώ μεταγενέστερες αιτήσεις θα εξετασθούν, σύμφωνα με την επάρκεια της εγκεκριμένης πίστωσης.  

Σχετική ανακοίνωση θα αποσταλεί στις Υπηρεσίες μέσω  Police on Line.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Ευάγγελος ΜΑΝΩΛΗΣ

Ταξίαρχος

Read MoreΤαμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας