Απόφαση 72334 οικ. Φ. 109.1 – ΦΕΚ 5543/Β/17-12-2020

Εισαγωγή και φοίτηση των Πυρονόμων της παρ. 20β του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 στο Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 20β του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
γ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
2.Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/142-α’/3-12-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα
1047.202.0«Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις εισαγωγής
1.Για την προαγωγή στο βαθμό του Ανθυποπυραγού Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, Πυρονόμοι, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστο έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους είκοσι έξι (26) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα ή οκτώ (8) έτη στον βαθμό τους και βρίσκονται στην κατάσταση της ενέργειας κατά την έννοια του άρθρου 103 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), δύνανται, εφόσον επιθυμούν, κατόπιν αίτησης τους, η οποία υπεβλήθη άπαξ εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, να φοιτήσουν στο Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εισαγωγής στο Ειδικό Τμήμα όσοι έχουν παραπεμφθεί ενώπιον ανακριτικού συμβουλίου και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση αυτού.
2.Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων συντάσσεται πίνακας όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, κατά σειρά αρχαιότητας, ανά κατηγορία.
3.Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας. Όσοι παραιτηθούν πριν την είσοδο τους στη Σχολή, διαγράφονται από τον πίνακα εισακτέων. Παραίτηση εισακτέου δεν ανακαλείται.
 
Άρθρο 2
Εκπαίδευση
1.Οι εισακτέοι Πυρονόμοι φοιτούν στο Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης για τέσσερις (4) μήνες και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους κατόπιν εξετάσεων, τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού.
2.Η φοίτηση στη Σχολή πραγματοποιείται με μεθόδους και μέσα ασύγχρονης ή και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
3.Κατά τη φοίτηση στη Σχολή οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται και βαθμολογούνται σε εφαρμοσμένα θέματα στα αντικείμενα ιδίως της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας, της Γεωπληροφορικής GIS, της Συμπεριφοράς και Αντοχής υλικών στη φωτιά, της Εφαρμοσμένης Πυροσβεστικής Ανακριτικής, της Νομοθεσίας Πυρασφάλειας και Συστημάτων Πυροπροστασίας, της Αντισεισμικής Συμπεριφοράς.
4.Οι καθηγητές του ανωτέρω Ειδικού Τμήματος επιλέγονται από το ήδη ορισθέν διδακτικό προσωπικό της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το διδακτικό έτος 2020-2021.
 
Άρθρο 3
Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής
1.Για την αξιολόγηση των γραπτών εργασιών και την κατάρτιση ερωτηματολογίου γραπτών εξετάσεων συγκροτείται με απόφαση του Υπαρχηγού τριμελής εξεταστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις (3) Αξιωματικούς Π.Σ., ήτοι από έναν (1) Ανώτατο Αξιωματικό Γενικών καθηκόντων, ως πρόεδρο και δύο (2) ανώτερους Αξιωματικούς, ως μέλη, με ομοιόβαθμους Αξιωματικούς ως αναπληρωτές τους.
2.Η παραπάνω Επιτροπή έχει τη γενική ευθύνη για την αδιάβλητη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, δίδει τις αναγκαίες οδηγίες, αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, μεριμνά για τη διαβίβαση των θεμάτων προς τα εξεταστικά κέντρα με τα προσφορότερα μέσα και τρόπους, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών, εποπτεύει και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.
 
Άρθρο 4
Εξετάσεις – Τρόπος Αξιολόγησης
1.Για την αποφοίτησή τους οι εκπαιδευόμενοι εκπονούν υποχρεωτικά γραπτή εργασία σε θέμα συναφές με τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς, σε βαθμολογική κλίμακα 0-10, με βάση επιτυχίας το 5 και συμμετέχουν σε εξιτήριες εξετάσεις. Ο εξαγόμενος βαθμός καθορίζει και τη μετέπειτα ιεραρχία τους.
2.Από το σύνολο των μαθημάτων που διδάσκονται στο Ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, οι σπουδαστές αξιολογούνται στα κάτωθι:
Α. Πυροσβεστική Νομοθεσία,
Β. Γεωπληροφορική GIS,
Γ. Συμπεριφορά και Αντοχή υλικών στη φωτιά,
Δ. Εφαρμοσμένη Πυροσβεστική Ανακριτική,
Ε. Νομοθεσία Πυρασφάλειας και Συστήματα Πυροπροστασίας,
ΣΤ. Αντισεισμική Συμπεριφορά.
3.Οι καθηγητές του Ειδικού αυτού Τμήματος είναι υποχρεωμένοι κατά την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων να παραδώσουν στην τριμελή εξεταστική επιτροπή, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πίνακα εξήντα (60) ερωτήσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και τις αντίστοιχες απαντήσεις από τη διδακτέα ύλη του μαθήματος. Η Επιτροπή αποσφραγίζει του φακέλους και καταρτίζει μετά από κλήρωση το ερωτηματολόγιο των γραπτών εξετάσεων.
4.Μετά το πέρας της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων οι επιτηρητές συγκεντρώνουν τα γραπτά των σπουδαστών και τα παραδίδουν στην τριμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία συντάσσει πίνακα αποτελεσμάτων.
5.Η κάθε σωστή απάντηση στις ερωτήσεις βαθμολογείται με μιάμιση μονάδα (1,5). Ο αριθμός των ερωτήσεων είναι εξήντα (60).
6.Η εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, σε ενιαία εξεταστική διαδικασία διάρκειας δύο (2) ωρών, με τη μέθοδο των ερωτημάτων πολλαπλών επιλογών, που περιλαμβάνει συνολικά εξήντα (60) ερωτήσεις. Γ ια κάθε ερώτηση, που προκύπτει από την εξεταστέα ύλη, παρατίθενται τέσσερις πιθανές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ) μεταξύ των οποίων δύναται να επιλέξει ο υποψήφιος. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) έως και το ενενήντα (90), ενώ επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται. Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με μιάμιση (1,5) μονάδα, ενώ λανθασμένη απάντηση, ή απουσία απάντησης, με μηδέν. Ως λανθασμένη απάντηση νοείται και η επιλογή περισσοτέρων της μιας απάντησης.
7.Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση των πενήντα (50) μονάδων, εκ των οποίων οι σαράντα πέντε (45) μονάδες προκύπτουν από τη γραπτή εξέταση και οι πέντε (5) από τη γραπτή εργασία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται αποτυχών. Ομοίως, αποτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις καθώς και εκείνοι που αποβλήθηκαν από αυτές.
8.Οι επιτυχόντες κατατάσσονται σε οικείο πίνακα κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά επιτυχίας.
 
Άρθρο 5
Τελική Επίδοση σπουδαστών-Κύρωση πινάκων
Η εξεταστική τριμελής επιτροπή, υπολογίζοντας το άθροισμα που προκύπτει από τις βαθμολογίες που έλαβαν οι σπουδαστές, τόσο από τις γραπτές εξετάσεις όσο και από την αξιολόγηση των γραπτών εργασιών, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο για το αποτέλεσμα, σε δύο (2) αντίτυπα το οποίο υποβάλλει στη Διοίκηση της ΠΥΡΑ.
Ο βαθμός της τελικής επίδοσης κάθε σπουδαστή, λαμβάνει γενικό χαρακτηρισμό ο οποίος αναγράφεται στο Δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού και προκύπτει από την κάτωθι κλίμακα:
α) «Άριστος», εκείνος που συγκέντρωσε βαθμολογία 91-100 μονάδες, β) «Πολύ καλός», εκείνος που συγκέντρωσε βαθμολογία 71-90 μονάδες, γ) «Καλός», εκείνος που συγκέντρωσε βαθμολογία 50-70 μονάδες,
 
Άρθρο 6
Ειδικότερα Ζητήματα
Ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
 
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2020
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.