Απόφαση 28504 οικ. Φ.109.1/2019 – ΦΕΚ 1978/Β/30-5-2019

Διαδικασία ενεργοποίησης, εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 7 του άρθρου 1 της 9158 οικ. Φ.109.1/ 542019 απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών «Ιδρυση Μηχανοκίνητου Τμήματος στην 1η Ε.Μ.Α.Κ.» (ΦΕΚ 1375 Β’).
β. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 159 Α’).
γ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (ΦΕΚ 167 Α’).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
2.Την ανάγκη καθορισμού και ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση της δυνατότητας άμεσης κινητοποίησης με πυροσβεστικά οχήματα, υλικά και μέσα για την ταχεία αντιμετώπιση συμβάντων αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος ανά την επικράτεια.
3.Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
1.Το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) που υπάγεται και εδρεύει στην 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) ελέγχεται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και το πυροσβεστικό προσωπικό του τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του. Γ ια το σκοπό αυτό λειτουργεί σε 24ωρη βάση και το ανωτέρω προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του. Το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. δύναται να στεγάζεται στις, κατά περίπτωση διαθέσιμες, πυροσβεστικές εγκαταστάσεις στη Μαγούλα, στην Ελευσίνα (εγκαταστάσεις 1ης Ε.Μ.Α.Κ.), στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στα Βίλια Αττικής ή όπου αλλού κρίνεται λειτουργικά αναγκαίο, καθώς και να διασπείρεται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Η διασπορά πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή Ε.Σ.Κ.Ε., απόφασης του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος και έγκρισης του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
2.Το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. στελεχώνεται από μόνιμο, επί θητεία προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, ιδίως της αντιπυρικής περιόδου. Προΐσταται Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων και διαθέτει κατάλληλο για τις εκάστοτε ανά χρονική περίοδο επιχειρησιακές ανάγκες του αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων τύπων και αντίστοιχο μηχανολογικό εξοπλισμό, υλικά και μέσα, προκειμένου να εξυπηρετείται ο σκοπός της λειτουργίας του. Η στελέχωση και ο εξοπλισμός του Μ.Ε.Τ.Π.Ε., δύνανται με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος να μεταβάλλονται, ανάλογα με τις επικρατούσες ανά χρονική περίοδο συνθήκες και λοιπές περιστάσεις (όπως κλιματολογική κατάσταση, αντιπυρική περίοδος).
3.Το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. ενεργοποιείται, κυρίως, σε ιδιαίτερης φύσεως συμβάντα για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η συνδρομή ενισχυμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την κινητοποίηση και προώθηση του Μ.Ε.Τ.Π.Ε. απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα του επικεφαλής του συμβάντος στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Σ.Κ.Ε.) διαμέσω του αντίστοιχου Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.). Η κινητοποίηση και αποστολή των δυνάμεων πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή Ε.Σ.Κ.Ε., απόφασης του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος και έγκρισης του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
4.Τα οχήματα του Μ.Ε.Τ.Π.Ε. ανάλογα με τον τύπο τους στελεχώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος, τις σχετικές διαταγές και την εν γένει αφορώσα στο θέμα αυτό πυροσβεστική νομοθεσία. Το σύνολο των πυροσβεστικών υπαλλήλων που εκτελούν ταυτόχρονη υπηρεσία μετά των οχημάτων που στελεχώνουν αποτελούν την ομάδα εργασίας (βάρδια) με επικεφαλής πάντα τον βαθμολογικά ανώτερο ή αρχαιότερο κατά περίπτωση πυροσβεστικό υπάλληλο.
5.Τα πυροσβεστικά οχήματα του Μ.Ε.Τ.Π.Ε. κατά την άφιξή τους στο συμβάν τίθενται υπό τις οδηγίες του κατά τόπον Επικεφαλής. Η καλύτερη αξιοποίηση αυτών επιβάλλει ιδίως: α. την πρόβλεψη ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση προώθησή τους από τους τόπους συγκέντρωσης στο σημείο εξέλιξης του συμβάντος, β. τη μέγιστη δυνατή αξι
οποίησή τους κατά την οργανωμένη και συγχρονισμένη αντιμετώπιση του εξελισσόμενου συμβάντος σε σημεία όπου δύνανται να προσφέρουν ουσιαστικό έργο λαμβάνοντας υπόψη και την ασφάλεια του πληρώματός τους.
6.Κατά τη διάρκεια της πυροσβεστικής επιχείρησης η εξασφάλιση της Διοικητικής Μέριμνας και της παροχής των προβλεπόμενων ειδών διατροφής για το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. αποτελεί ευθύνη της διοίκησης της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που οφείλει να διασφαλίσει τον απαιτούμενο εφοδιασμό των στελεχών που επιχειρούν.
7.Το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Διοίκησης και Υποστήριξης της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.
8.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και τις διαταγές που αφορούν συνολικά τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
9.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2019
 
 
Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.