18 Δεκεμβρίου 2021

Προεδρικό Διάταγμα 53/2018 – ΦΕΚ 100/Α/11-6-2018

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α΄ 82). ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Το Π.Δ.59/2009 – ΦΕΚ 82/Α/29-5-2009 , όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.53/2018 – ΦΕΚ 100/Α/11-6-2018 και Π.Δ. 79/2016 – ΦΕΚ 144/Α/5-8-2016 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το …

Προεδρικό Διάταγμα 53/2018 – ΦΕΚ 100/Α/11-6-2018 Διαβάστε Περισσότερα »

Κοινή Υπουργική Απόφαση 28888 οικ. Φ.109.1/2018 – ΦΕΚ 2565/Β/2-7-2018

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2017-2018. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος …

Κοινή Υπουργική Απόφαση 28888 οικ. Φ.109.1/2018 – ΦΕΚ 2565/Β/2-7-2018 Διαβάστε Περισσότερα »

Κοινή Υπουργική Απόφαση 28887 οικ. Φ.109.1/2018 – ΦΕΚ 2565/Β/2-7-2018

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2017-2018 και μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων. Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.  

Προεδρικό Διάταγμα 62/2018 – ΦΕΚ 121/Α/9-7-2018 (Κωδικοποιημένο)

Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών. Συνδρομητικές Υπηρεσίες- Το Νομοθέτημα έχει κωδικοποιηθεί σε αρχείο ενιαίο κειμένου, με ενσωματωμένες τις διατάξεις με τις οποίες έχει συμπληρωθεί – τροποποιηθεί μεταγενέστερα.- Η υπηρεσία προβολής και μεταφόρτωσης κωδικοποιημένων κειμένων είναι διαθέσιμη ΔΩΡΕΑΝ, μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη, με …

Προεδρικό Διάταγμα 62/2018 – ΦΕΚ 121/Α/9-7-2018 (Κωδικοποιημένο) Διαβάστε Περισσότερα »

Προεδρικό Διάταγμα 67/2018 – ΦΕΚ 129/Α/17-7-2018 (Κωδικοποιημένο)

Καθορισμός ειδικοτήτων, διαδικασία ένταξης και προσόντα προσωπικού της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Συνδρομητικές Υπηρεσίες- Το Νομοθέτημα έχει κωδικοποιηθεί σε αρχείο ενιαίο κειμένου, με ενσωματωμένες τις διατάξεις με τις οποίες έχει συμπληρωθεί – τροποποιηθεί μεταγενέστερα.- Η υπηρεσία προβολής και μεταφόρτωσης κωδικοποιημένων κειμένων είναι διαθέσιμη ΔΩΡΕΑΝ, μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη, …

Προεδρικό Διάταγμα 67/2018 – ΦΕΚ 129/Α/17-7-2018 (Κωδικοποιημένο) Διαβάστε Περισσότερα »

Κοινή Υπουργική Απόφαση 13597 οικ. Φ.109.1/2018 – ΦΕΚ 2984/Β/24-7-2018

Εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του εδαφίου β΄ της περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, …

Κοινή Υπουργική Απόφαση 13597 οικ. Φ.109.1/2018 – ΦΕΚ 2984/Β/24-7-2018 Διαβάστε Περισσότερα »

Υπουργική Απόφαση 57840 οικ. Φ.109.1/2018 – ΦΕΚ 5505/Β/10-12-2018

Τροποποίηση της 9670 οικ. Φ.109.1/14-05-2007 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)»(Β’ 842)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της περ. γ’ της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), …

Υπουργική Απόφαση 57840 οικ. Φ.109.1/2018 – ΦΕΚ 5505/Β/10-12-2018 Διαβάστε Περισσότερα »

Κοινή Υπουργική Απόφαση 59376 Φ. 501.34/2018 – ΦΕΚ 6045/Β/31-12-2018

Τροποποίηση της 80423 Φ.501.34/16-3-2018 (ΦΕΚ 1198/τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης». ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 127 παράγραφος Δ περίπτωση β του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο …

Κοινή Υπουργική Απόφαση 59376 Φ. 501.34/2018 – ΦΕΚ 6045/Β/31-12-2018 Διαβάστε Περισσότερα »

Προεδρικό Διάταγμα 32/2019 – ΦΕΚ 58/Α/15-4-2019

Π.Δ.32/2019: Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Α’ 99). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3511/2016 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α’ 258). β. Του άρθρου 90 …

Προεδρικό Διάταγμα 32/2019 – ΦΕΚ 58/Α/15-4-2019 Διαβάστε Περισσότερα »

Κοινή Υπουργική Απόφαση 9158 οικ.Φ. 109.1/2019 – ΦΕΚ 1375/Β/22-4-2019

Ίδρυση Μηχανοκίνητου τμήματος στην 1η Ε.Μ.Α.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. Της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις», όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού …

Κοινή Υπουργική Απόφαση 9158 οικ.Φ. 109.1/2019 – ΦΕΚ 1375/Β/22-4-2019 Διαβάστε Περισσότερα »